در جزایر سان خوان واشنگتن، دو روباه برای قلمرو خود در حال مبارزه هستند. عکاس:  DENIS RYAN
در جزایر سان خوان واشنگتن، دو روباه برای قلمرو خود در حال مبارزه هستند. عکاس: DENIS RYAN