تصویر روز ناسا: 18 دی 1397

صورت فلکی گاو همیشه با دو خوشه‌ی ستاره‌ای درخشانش شناخته شده است: خوشه‌ی پروین سمت راست، و خوشه‌ی به نسبت پراکنده‌ی اشتران ماده (قلائص) در سمت چپ این تصویر. ولی این صورت فلکی در ماه گذشته، میزبان بارش شهابی سالانه‌ی دوپیکری (جوزایی) هم بود. این عکس در شبِ اوج این بارش گرفته شده و ردهای همراستای چند شهاب‌ دوپیکری را نشان می‌دهد.
افزون بر شهاب‌ها، دنباله‌دار ویرتنن هم در این تصویر دیده می‌شود که دارد در این صورت فلکی پیش می‌رود. این دنباله‌دار و گیسوی سبزش را می‌توانید نزدیک لبه‌ی پایینی چارچوب تصویر ببینید. در آن هنگام ویرتنن نزدیک به اوج روشنایی‌اش بود و داشت از زمین دور می‌شد.
ستاره‌ی نارنجی‌رنگی که بالا، سمت چپ دیده می‌شود ستاره‌ی آلفا گاو (دبران، پس‌رَوَنده) است که جای چشم گاو را نشان می‌دهد. دبران درخشان‌ترین ستاره‌ی صورت فلکی گاو و ۱۵مین ستاره‌ی درخشان آسمان سیاره‌ی زمین است. این تصویر از پیوند حدود ۸۰۰ نوردهی درست شده که از دهکده‌ی آلبانیای اسپانیا گرفته شده بودند.

منبع apod.nasa، برگرفته از یک ستاره در هفت آسمان