یک ماجراجوی جسور روی طناب در پارک ملی یوسمیتی راه می‌رود. عکاس:  PAUL VERBOVSHCHUK
یک ماجراجوی جسور روی طناب در پارک ملی یوسمیتی راه می‌رود. عکاس: PAUL VERBOVSHCHUK