شخصی که در حال کار بر روی سطح نمکی‌ای است که باقی‌مانده آب نمکی بخار شده از آن است.
شخصی که در حال کار بر روی سطح نمکی‌ای است که باقی‌مانده آب نمک بخار شده از آن است.