جسمی که از نقطه بسیار دور و نامعلومی به سمت ما می آید با شباهتی که به یک سازه هوشمندانه، این شبهه را ایجاد کرده که … فضایی ها در راهند! صحبت‌های مهدی صارمی فر را در قسمت دیگری از برنامه دکل از مجله علمی بالتازار را ببینید.