در این قسمت از برنامه دکل از مجله علمی بالتازار مهدی صارمی فر از تلسکوپ فضایی کپلر و خاموش شدن و برنامه جایگزین آن گفت. ببینید.