آیا نئاندرتال ها اجداد ما بودند؟ آیا نئاندرتال ها هنوز هم بین ما هستند؟ … و نگاهی به زندگی خالق مزرعه گندم و درختان سرو؛ آیا ونسان ون گوگ یک نئاندرتال درون خود داشت؟ در این قسمت برنامه دکل پاسخ‌های عرفان خسروی را در این مورد بشنوید.