در این قسمت از برنامه دکل از مجله علمی بالتازار سیاوش صفاریون پور به سراغ عرفان خسروی رفته و دقایقی را به صحبت در مورد اژدها پرداخته‌اند. اژدها کجای تاریخ طبیعت بوده و چطور وارد ادبیات شده است؟