خبرآنلاین خبری در مورد انقراض یک گونه نادر سمندر در ایران را منتشر کرد. عرفان خسروی در دکل مجله علمی بالتازار برای ما این خبر را تحلیل می‌کند و نشان می‌دهد که چطور می‌توانیم تشخیص دهیم که چنین خبرهایی غلط است.